Vedligeholdelse

Tillykke med jeres nye legeredskaber fra Lille Bjørn. Med korrekt opstilling og den rette vedligeholdelse, vil i sikre jer en attraktiv og sikker legeplads med stor legeværdi for børnene i mange år fremover.

Opstillingsvejledning:
Da vore redskaber typisk er unikke og komplekse, betinger vi at de opstilles af vore egne montører for at vi garanterer at de overholder DS/EN 1176 1-7.
Når vore montører har opstillet legeredskaberne, mærkes redskaberne jf. standarden og garantien træder i kraft.
Det er institutionens ansvar at brugere formenes adgang til redskabet i en evt. periode mellem opstilling af redskabet og efterfølgende opfyldning af faldmateriale.

1-2 måneder efter opstilling af redskaberne skal alle skruer og bolte efterspændes, og gentages mindst 1 gang årligt afhængigt af brugen af redskabet.

DS/EN 1176 – 7
Legepladsstandardens punkt 7 (vejledning i brug ved installation, inspektion, vedligeholdelse og drift) har nogle gode anbefalinger som supplement til Rejstrup Savværks vedligeholdelsesvejledning:
Driftleder/ejer bør føre en bog eller et kontrol- og serviceark som dokumentation for legepladsens eftersyn og vedligeholdelse.

Vedligeholdelse af legepladsen:
Rutinemæssig visuel inspektion (bør ved dagligt brug foretages dagligt)
Legepladsen efterses for åbenlyse farer, som kan opstå pga. hærværk, brug eller klimatiske forhold, f.eks. ituslåede dele eller knuste flasker.

 • Underlaget efterses og tilrettes, samt frihøjder kontrolleres.
 • Renlighed; materialer, glas og glasskår, legetøj og dyrs efterladenskaber mm. fjernes fra underlaget
 • Pladsen og redskabet efterses for hærværk eller manglende dele.
 • Bevægelige dele efterses for usædvanligt stort slid.

Driftinspektion (bør foretages med 1-3 måneders interval afhængigt af brug)
Redskaberne inspiceres detaljeret, især for slitage.

 • Redskabet efterses for slitage, og alle bevægelige dele efterses og efterspændes efter behov. Der kontrolleres for manglende afdækninger.
 • Gynger: Sjækler i forbindelse med ophæng og dækbeslag efterses for løse bolte og vrid. De skal være hele uden deformationer og slid. Endvidere kontrolleres dæk og slanger for revner.

Årlig hovedinspektion (bør foretages af kvalificerede personer).
Redskaberne inspiceres med henblik på at genskabe det generelle sikkerhedsniveau for legepladsen.
Lille Bjørn anbefaler en årlig gennemgang af håndværksmæssigt og sikkerhedsmæssigt uddannet personale for alm. reparationer og efterspændinger. Endvidere anbefales det at få pladsens stand dokumenteret i form af en rapport fra en certificeret legepladsinspektør

 • Alle skruer, møtrikker mm. efterspændes og efterses for forskydninger eller defekter, så konstruktionsintegriteten bevares.
 • Da træ er et naturmateriale, som kan udvide sig eller trække sig sammen og ændre facon bør det gennemgås for opståede fælder (f.eks. fingerklemfælder, snorefælder etc.)jf. DS/EN 1176. Bemærk vindridser opstår ganske naturligt og nedsætter ikke styrken på en rundstolpe og giver pga åbningens facon ikke anledning til anmærkning, f.eks. vedr. fingerklemfælder, uanset åbningens størrelse er større end 8 mm.
 • Træværk undersøges for råd, specielt under jordniveau og i vandretliggende stolper. Fundamenterne kontrolleres.
 • Udstrækning og beskaffenhed af faldmateriale kontrolleres og udbedres. (f.eks. ved at fjerne indvokset græs)
 • Gynger: Samlinger mellem overlægger og ben efterspændes. Den underliggende vinkel efterspændes og efterses for revner/misdannelser.

Garantier mod styrkenedsættende råd.
På trykimprægneret træ ydes 10 års garanti.
På oliebehandlet træ, opstillet på stålfundamenter, ydes 5 års garanti, såfremt nedenstående oliebehandling kan dokumenteres.

Oliebehandling
Alt træværk bør oliebehandles ved opstilling og derefter mindst hvert 2. år for at sikre træets friskhed, så bl.a. vindridser og råd minimeres. Det giver samtidig en pæn og attraktiv legeplads som børn og unge motiveres til at passe på. Bemærk at ubehandlet træ kun er omfattet af vore garantier mod råd, såfremt behandling kan dokumenteres. Behandling skal være foretaget mindst 1 gang om året . Der ydes ikke garanti på ikke trykimprægneret træ i jorden, dette gælder også hvis faldunderlaget ligger op over træet.

I alle tilfælde skal konstaterede fejl og mangler udbedres hurtigst muligt. Medfører manglen fare, skal redskabet omgående spærres af og skaden udbedres. Kontakt gerne Lille Bjørn for nærmere anvisning.

Når pladsen – forhåbentlig efter mange års brug – skal brydes ned, bør de lokale myndigheder kontaktes for anvisning om korrekt bortskaffelse eller genbrug af materialerne, specielt i forhold til at rundstolper i hovedreglen er trykimprægnerede stolper.